Ungdomstrinnet (5.-9. klasse)

Orienteringstrinn - 5. - 6. klasse

Når man starter i 5. klasse, begynner man også i det tyske 'gymnaset'. Det innebærer en rekke endringer for elevene som kommer fra barnetrinnet (1.-4. klasse).

Ved siden av den nye kontaktlæreren, vil elevene i tillegg få 6-8 andre faglærere å forholde seg til, da gymnaset inneholder flere fag enn de hittil har hatt. Engelsk, som de startet med i 4. klasse, vil bli fordypet, og de får undervisning i biologi, geografi og historie i tillegg.

Undervisningsspråket er tysk, bortsett fra i norsk, samfunnsfag (på norsk) og engelsk.

5. og 6. klasse betegnes som 'orienteringsklasser', og her legger skolen, ved hjelp av organisatoriske og pedagogiske tiltak, tilrette for at overgangen til gymnaset skal gå så knirkefritt som mulig.

Norsk blir delt inn i morsmål og fremmedspråk, og man prøver å ta hensyn til nivået både i tysk og norsk når man deler inn klassene eller gruppene.


Gymnas eller realskole - 7. - 9. klasse

Alle lærerne som underviser den samme klassen treffes jevnlig for å diskutere elevenes faglige ståsted og utvikling. Dermed kan man informere foreldrene om hvordan elevene ligger an til å klare de faglige utfordringene i gymnaset i en tidlig fase. I slutten av 6. klasse blir elevene evaluert internt i en 'vitnemåls-konferanse', som ender i en anbefaling enten om å gå videre i gymnaset, eller at eleven bør velge 'Realschule' videre de neste årene.

Alle gruppene forblir i samme klasse, men får karakterer ut i fra sitt nivå på prøver og vurderinger.


Praksisperiode

I 9. klasse er alle elever ute i praksis i to uker, enten i Norge eller i Tyskland.


Språkenes rekkefølge

I tillegg til tysk og norsk kommer det i 5. klasse til 5 timer engelsk per uke, og fransk fra 7. klasse.