Pedagogikk & språk

Vårt pedagogiske oppdrag

DSO ønsker å være et fellesskap der elever, lærere og foreldre/foresatte samarbeider tett til barnets beste.

Åpenhet overfor både norsk og tysk kultur danner grunnlaget for at elevene skal lære å forstå seg selv og hverandre, med alt det innebærer av likheter og ulikheter. Gjennom å lære å forstå innhold, skal de oppnå kompetanse for livslang læring.

Målet med skolens utdanning og opplæring er å utvikle flerspråklige, handlekraftige og ansvarsbevisste verdensborgere, med kunnskaper, sosiale kompetanser, kreativitet og empati.

Samarbeid mellom barnehagen, skolen og aktivitetsskolen

DSO tilbyr komplett opplæring fra barnehagen til eksamen i videregående skole. Alle avdelingene jobber tett sammen for å gi barna en problemfri overgang fra ett trinn til det neste. DSO ser det som sin oppgave å la alle elever få utvikle sine evner på et høyest mulig utdanningsnivå; samtidig må vi sikre at ingen elever må forlate skolen uten et vitnemål.

Opplæringen i grunnskolen orienterer seg etter læreplanen fra Nordrhein-Westfalen, mens ungdomsskolen og videregående skole orienterer seg etter læreplanen fra delstaten Thüringen.

Undervisningen er lagt opp slik at det til enhver tid er mulig å bytte fra DSO til en norsk skole.

Språk

- Tysk

Tysk er undervisningsspråk på skolen. Vi har samme læreplan og -innhold som tilsvarende skoler i Tyskland. Dette er en forutsetning for at elevene skal kunne bytte mellom de 140 tyske utenlandsskolene eller gå (tilbake) til en skole i Tyskland, om de ønsker det.

En lærer jobber alltid mot at alle elevene i en klasse skal nå målene som er satt for trinnet. Dette er spesielt viktig for morsmålet (eller undervisningsspråket), da elevene må ha et visst nivå for å forstå innholdet i de andre fagene gjennom undervisningsspråket.

Den tysk-norske bikulturelle skole i Oslo er ingen språkskole. DSO er en skole der språket både er mål og middel for en vellykket skolegang. Derfor er vi svært avhengige av å ha et godt samarbeid med foreldrene.

Alle fag unntatt norsk undervises på tysk iht. læreplanen for den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.

Alle klassene i grunnskolen har fem timer tysk per uke. I tillegg tilbyr vi:

Tysk som fremmedspråk eller som morsmål
Alle barn får i tillegg til de fem felles-timene i tysk to timer undervisning i tysk på sitt nivå; som fremmedspråk- eller morsmålsundervisning.

Tysk for nybegynnere
I første klasse tar vi også opp barn som snakker lite tysk. Disse får de tre første årene tre timer ekstra tyskundervisning på ettermiddagen (i tillegg til fem timer med klassen). Undervisningen foregår parallelt med annen undervisning eller på ettermiddagen. Målet er at alle elevene i 4. klasse skal ha tilfredsstillende tyskkunnskaper.

- Norsk

Alle elevene har to-tre timer norsk per uke, enten som morsmåls- eller fremmedspråksundervisning. Det er vår målsetning at barna så snart det er mulig, dvs. når de har nådd et tilsvarende nivå, skal gå over til morsmålsundervisning.

Samfunnsfag undervises på norsk.

- Engelsk

Engelsk undervises fra 4. klasse. Fra 8. klasse foregår historieundervisningen på engelsk.

- Fransk

Elevene har fransk som fremmedspråk fra 7. klasse.