Pedagogikk & språk

Den tyske barnehagen i Oslo arbeider etter prinsippet om situativ tilnærming. Vi tar opp hverdagslige situasjoner og temaer, såkalte nøkkelsituasjoner, som skal forberede barnet til dets fremtidige liv. Vi tar videre opp reelle situasjoner i hverdagen som har med barnehagen å gjøre, for at barna skal lære ut i fra disse. Våre faglig profesjonelle medarbeidere tar opp barnas motivasjon for å lære, og støtter opp under denne. Barna har medbestemmelsesrett når det gjelder temaene som tas opp, og disse fastlegges av barna og teamet i fellesskap.

Ved egen aktivitet utvikler barnet seg til å bli å selvstendig, det lærer å danne seg sin egen mening og ta selvstendige avgjørelser. Samtidig lærer det å ta hensyn til andre. Teamet støtter og følger opp barna i læreprosessene.

I barnehagen snakker vi hovedsakelig tysk, men barna snakker både norsk og tysk med hverandre, og blir forstått av personalet på begge språk. De ansatte henvender seg til barnet på sitt eget morsmål, og slik profiterer begge språk på at de anvendes og høres daglig.

Vårt pedagogiske konsept: Norsk rammeplan for barnehager https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Årsplan (Safari eller Chrome)

 

Vi jobber selvsagt mot en nullvisjon når det gjelder mobbing i barnehagen. Vi følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer, som man kan lese mer om her.